CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

การพัฒนาการขาย

ประโยชน์

กลยุทธ์การตลาดและการขาย จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับธุรกิจที่ต้องการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรามาช่วยปลดล็อกศักยภาพ

1. การเจาะตลาด
เพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขันด้วยการเจาะตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ของเราถูกออกแบบให้เฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ของคุณ ซึ่งจะทำให้แบรนด์ของคุณไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง อีกทั้งส่งเสริมการรู้จักแบรนด์และการเติบโตของส่วนแบ่งตลาด

2. การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ของเราถูกพัฒนาให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการกระจายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนและการเติบโตที่ยั่งยืน

3. การเพิ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ระบุและเพิ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์ เราให้ความสำคัญกับการทำความข้าใจลูกค้า เพื่อให้สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่การเพิ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

4. แผนการทำงานที่สามารถขยายและเติบโตได้
กลยุทธ์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโต ทำให้มั่นใจว่าหลักการตลาดและการขายที่ลงมือไปนั้นสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามการขายตัวของธุรกิจในอนาคต

อุปสรรคต่อความสำเร็จ

แม้จะมีข้อดีมากมาย อุปสรรคบางอย่างอาจเป็นสิ่งที่กีดขวางเราและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดังนั้นการรับรู้และจัดการกับอุปสรรคเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ:

1 ขาดข้อมูลปฐมภูมิจากลูกค้าจริง

ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก การได้รับข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเป็นเสียงจากผู้ใช้หรือลูกค้าจริงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ การจะตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะกับตลาดหรือไม่ จำเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์ที่มีความสร้างสรรค์ และจะต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งเพื่อให้สามารถปรับสินค้าให้เข้ากับตลาดอย่างถูกต้อง

2. ข้อจำกัดด้านทรัพยากร

ความขาดแคลนทั้งในเรื่องของงบประมาณและบุคลากร เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของกลยุทธ์การตลาดและการขายที่ครอบคลุม ดังนั้น การจัดลำดับความสำคัญและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

3. พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่  ดังนั้น การปรับแก้กลยุทธ์เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความชอบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับความสำเร็จที่ยั่งยืน

4. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วทำให้กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ก่อนต้องมีการเปลี่ยนแปลง  การติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาจุดยืนในอุตสาหกรรมและประสิทธิภาพขององค์กร

ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ

1. การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด ณ สถานที่จริง
การวิจัยที่ลึกซึ่งเป็นรากฐานของความสำเร็จ ความเข้าใจในแนวโน้มตลาดจริงจากความคิดเห็นของลูกค้าจริง งภูมิทัศน์คู่แข่ง และพฤติกรรมผู้บริโภค จะช่วยในการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์

2. การพัฒนายุทธศาสตร์แบบคล่องตัว
ความคล่องตัวเป็นสิ่งสำคัญในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทควรพัฒนากลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

3. มุ่งเน้นไปที่ลูกค้า
Prioritize the customer’s journey. Strategies should be tailored to address customer needs and pain points, fostering long-term relationships and brand loyalty.
ให้ความสำคัญกับเส้นทางของลูกค้า กลยุทธ์ควรถูกปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและปัญหาของลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและความภักดีต่อแบรนด์

4. การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
Leverage data for informed decision-making. Analyze performance metrics, customer feedback, and market data to refine and optimize strategies over time.
ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ คำติชมจากลูกค้า และข้อมูลตลาดเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ

กรณีศึกษา: สำรวจตลาดใหม่ผ่านการทดสอบการตลาดและการขาย

อุตสาหกรรม

การผลิตและขายอุปกรณ์การเกษตร

ปัญหา

ลูกค้ายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท (ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า) ในตลาดประเทศไทย

ผลลัพธ์

มีการกำหนดกระบวนการและเกณฑ์การประเมินอย่างมีระบบเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ตลาดใหม่ ในกระบวนการมีการสัมภาษณ์ลูกค้าเพื่อทดสอบโมเดลธุรกิจและความเต็มใจในการจ่ายเงิน ทำให้สามารถยืนยันความสามารถในการเข้าสู่ตลาดอย่างครอบคลุมและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม

บริบท

✧ การลงทุนในธุรกิจใหม่เป็นความท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อความต้องการของลูกค้าไม่ชัดเจนหรือโอกาสในตลาดไม่แน่นอน

✧ บริษัทมีฐานลูกค้าในภาคการเกษตรในประเทศไทย แต่ต้องการนำเสนอสินค้าใหม่ ให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มลูกค้านิติบุคคล เนื่องจากความไม่คุ้นเคยในกลุ่มลูกค้า และความกังวลของผู้บริหาร ทำให้การทำแบบสอบถามกับลูกค้ายังให้ผลลัพธ์ที่ไม่ชัดจน ความท้าทาย ณ ตอนนั้นจึงเป็นการระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ได้ภายในเวลาจำกัด เพื่อสามารถตัดสินใจเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

✧ เพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ บริษัทจึงได้ร่วมมือกับ ลิบ คอนซัลติ้ง การสนับสนุนที่สำคัญที่สุดของบริษัทคือการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินความเป็นไปได้ของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ลิบ คอนซัลติ้งมีส่วนร่วมในการทดสอบการตลาดและการขายจริงเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และตลาด (Product-Market Fit หรือ PMF) นอกจากนี้ ลิบ คอนซัลติ้ง ยังมีส่วนในการปรับปรุงกลยุทธ์ตลาด

✧ จุดสำคัญของการมีส่วนร่วมของลิบ คอนซัลติ้ง ประกอบด้วย การกำหนดแนวทางการประเมินลูกค้า การสำรวจลูกค้า โดยการสัมภาษณ์ลูกค้าทั้งในคำถามเชิงคุณภาพและการเชิงปริมาณ และได้ประมวลผลทั้งหมดเพื่อเสนอคำแนะนำ ลิบ คอนซัลติ้งยังช่วยปรับปรุงแผนการตลาดและข้อเสนอสินค้าให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า ท้ายที่สุด ลิบ คอนซัลติ้งได้มีการพัฒนาแบบแผนและเกณฑ์การประเมินอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดในอนาคต

✧ ความซับซ้อนของโครงการอยู่ในการระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็วและการทดสอบความต้องการเฉพาะกลุ่มของพวกเขา ในการขายระหว่างธุรกิจและธุรกิจ (B2B) สิ่งสำคัญคือการค้นหาผู้ตัดสินใจหรือผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสำคัญในกระบวนการซื้อ ด้วยกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและกว้างขวาง การวิจัยและสำรวจตลาดอย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียโอกาสที่สำคัญ โดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของเวลา ดังนั้น จุดเน้นหลักคือการระบุปัจจัยการซื้อที่สำคัญ (Key buying factors (KBF)) ที่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจของลูกค้า