CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

ตำแหน่งงาน

Experienced Associate/Consultant - สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์

รายละเอียดงาน

การให้คำปรึกษาในโปรเจคต่างๆ

 • สามารถรับผิดชอบและบริหารจัดการโปรเจคต่างๆ
 • เป็นผู้นำและกำกับดูแลทีมและทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของพวกเขา
 • สร้างความเชื่อใจต่อลูกค้าผ่านการ
 • สร้างความเชื่อใจต่อลูกค้าผ่านการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เข้าใจปัญหาและความกังวล ออกแบบแผนการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม และได้รับการยอมรับจากลูกค้า
 • ส่งมอบผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะให้ลูกค้า
 • ให้การสนับสนุนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การตลาดและการขาย

 • รับผิดชอบดูแลกิจกรรมการขายและการตลาดที่หลากหลาย
 • ช่วยเหลือในการพัฒนาและนำเสนอโปรเจคต่อลูกค้า
 • รัลหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทที่งานประชุมและงานสำคัญต่างเพื่อขยายเครือข่ายของบริษัท

องค์กร

 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่อรุ่นน้องในทีม เพื่อให้มั่นว่าผลการส่งมอบโครงการจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอย่างเป็นมืออาชีพ
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางและวิธีการให้คำปรึกษาของบริษัท

คุณสมบัติหลักและเงื่อนไข

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปีขึ้นไปในสายงานที่ปรึกษา ธุรกิจ หรือเคยทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
 • เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วทั้งการพูดและการเขียน
 • เชี่ยวชาญภาษาไทยในระดับเจ้าของภาษา
 • เชี่ยวชาญการใช้งาน Microsoft Office โดยเฉพาะExcel และ PowerPoint สำหรับการนำเสนอ

ทักษะที่จำเป็น

 1. ทักษะการแก้ปัญหา: ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการปัญหาที่ซับซ้อน และสามารถจัดตั้งแผนงานเพื่อดำเนินงานตามแผนและก้าวข้ามอุปสรรค
 2. ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ยอดเยี่ยม: มั่นใจในการสื่อสารกับบุคคลทุกระดับและมีทักษะการวิเคราะห์ที่ดี
 3. ทำงานเป็นระบบ: สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดการกับงานหลายอย่างพร้อมกันได้โดยที่ไม่กระทบกับการส่งมอบงานตามกำหนดเวลาแม้จะเผชิญแรงกดดัน

ทัศนคติในการเรียนรู้

 1. .ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและชอบที่จะริเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลง
 2. มีความรับผิดชอบ สามารถส่งมอบงานคุณภาพและตรงต่อเวลาเสมอ
 3. มีความสนใจและอยากที่จะผลักดันธุรกิจไทยให้เติบโต
 4. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ
 5. สามารถที่จะปรับตัวและทำงานได้ด้วยตนเองในสถานการณ์ที่คลุมเครือและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ถือคติการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก

ชีวิตการทำงานที่ ลิบ คอนซัลติ้ง

การเรียนรู้และพัฒนา

 • พัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนากลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนการ และการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดึงศักยภาพและทักษะสำหรับการเป็นนักธุรกิจเพื่อเป็นพื้นฐานสู่การเป็นผู้นำในอนาคต
 • ส่งเสริมการเติบโตในสายงานผ่านระบบการฝึกอบรมและการประเมินจากเพื่อนร่วมงาน
 • โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานสำหรับพนักงานที่มีผลงานที่โดดเด่น
 • โอกาสร่วมทำงานโดยตรงกับที่ปรึกษาชั้นนำ
 • สัมผัสประสบการณ์จริงในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งเสริมสร้างมุมมองรอบด้านทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

บรรยากาศการทำงานและกิจกรรมต่างๆ

 • สนับสนุนการคิดนอกกรอบและส่งเสริมความคิดที่สร้างสรรค์
 • ร่วมกิจกรรมทีมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในที่ทำงาน 
 • เข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์ประจำปีของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น
 • เปิดรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายผ่านอุตสาหกรรมต่างๆ
 • สัมผัสประสบการณ์การทำงานแบบผสมผสานที่ครอบคลุมทั้งแบบออนไลน์และการทำงานในออฟฟิศ

ร่วมงานกับเรา