CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

ตำแหน่งงาน

นักวิเคราะห์ธุรกิจ (ฝึกงาน)

รายละเอียดงาน

ค้นคว้าและวิคราะห์ข้อมูลในโปรเจคต่างๆ:

 • ทำการค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย
 • รวบรวม จัดการ และเตรียมข้อมูลพร้อมสำหรับการวิเคราะห์
 • สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อค้นหาเทรนด์ รูปแบบ และความเชื่อมโยงทางข้อมูล
 • นำเสนอข้อมูลเชิงลึกผ่านการสร้างข้อมูลเชิงกราฟิก(data visualization)
 • ช่วยเหลือการเขียนรายงานและเตรียมการสำหรับการนำเสนองาน
 • เข้าร่วมการประชุมกับลูกค้า (ตามความเหมาะสม)

การตลาดและการขาย:

 • ทำการค้นคว้าและทำการวิจัยทางการตลาดพร้อมทั้งวิเคราะห์เทรนด์ของอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
 • ช่วยเหลือในการออกแบบสื่อการตลาดและการนำเสนอ
 • มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด

คุณสมบัติหลักและเงื่อนไข

คุณสมบัติ:

 • นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วทั้งการพูดและการเขียน
 • เชี่ยวชาญภาษาไทยในระดับเจ้าของภาษา
 • ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นจะถูกรับพิจารณาเป็นพิเศษ(ถ้ามี)
 • เชี่ยวชาญการใช้งาน Microsoft Office โดยเฉพาะExcel และ PowerPoint สำหรับการนำเสนอ

ทักษะที่จำเป็น:

 1. ทักษะการแก้ปัญหา: ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการปัญหาที่ซับซ้อน
 2. เชี่ยวชาญการใช้งาน PowerPoint และ Excel: เข้าใจและใช้สูตรใน Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น SUM และ VLOOKUP

ทัศนคติในการเรียนรู้:

 1. ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและชอบที่จะริเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลง
 2. มีความรับผิดชอบ สามารถส่งมอบงานคุณภาพและตรงต่อเวลาเสมอ
 3. มีความสนใจและอยากที่จะผลักดันธุรกิจไทยให้เติบโต
 4. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ

ชีวิตการทำงานที่ ลิบ คอนซัลติ้ง

การเรียนรู้และพัฒนา

 • พัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนากลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนการ และการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดึงศักยภาพและทักษะสำหรับการเป็นนักธุรกิจเพื่อเป็นพื้นฐานสู่การเป็นผู้นำในอนาคต
 • โอกาสร่วมทำงานโดยตรงกับที่ปรึกษาชั้นนำ
 • ส่งเสริมการเติบโตในสายงานผ่านระบบการฝึกอบรมและการประเมินจากเพื่อนร่วมงาน
 • สัมผัสประสบการณ์จริงในการทำงานกับลูกค้า

บรรยากาศการทำงานและกิจกรรมต่างๆ

 • สนับสนุนการคิดนอกกรอบและส่งเสริมความคิดที่สร้างสรรค์
 • ร่วมกิจกรรมทีมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในที่ทำงาน
 • เปิดรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายผ่านอุตสาหกรรมต่างๆ
 • สัมผัสประสบการณ์การทำงานแบบผสมผสานที่ครอบคลุมทั้งแบบออนไลน์และการทำงานในออฟฟิศ

ร่วมงานกับเรา