CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

เพิ่มความสำเร็จในการปิดการขายด้วยการปรับใช้ best practices ด้านการขายและการวิเคราะห์ข้อมูลการขายจากประเทศญี่ปุ่น

ที่มา / วัตถุประสงค์

  • ลูกค้าเป็นหนึ่งในบริษัท Top 10 ด้านอสังหาริมทรัพย์ในไทย ที่พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม
  • พบว่าอัตราการลาออกของพนักงานขายอยู่ที่ 30% ซึ่งทำให้ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานใหม่อยู่บ่อยครั้ง และส่งผลให้อัตราความสำเร็จในการปิดการขายไม่คงที่
  • ณ ขณะนั้น อัตราความสำเร็จในการปิดการขายของบริษัทอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งใกล้เคียงกับบริษัทส่วนมากในช่วงเวลาเดียวกัน
  • จากที่มาข้างต้น จุดประสงค์ของโครงการนี้คือ การเพิ่มความสำเร็จในการปิดการขายในช่วงที่ตลาดอยู่ในช่วงขาลง โดยที่ต้องลดอัตราการลาออกของบุคลากรฝ่ายขายไปในเวลาเดียวกัน

กระบวนการสร้างผลลัพธ์

ผลลัพธ์

[ผลสำเร็จทางการเงิน] 

  • อัตราสำเร็จในการปิดการขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ด้วยเวลาเพียง 3 เดือนหลังจากการเริ่มต้นดำเนินโครงการ

[ผลสำเร็จด้านระบบ]

  • มีการสร้างระบบและขั้นตอนการขายที่เหมาะสม และจัดทำเป็นคู่มือสำหรับพนักงานขาย
  • มีการระบุตัวชี้วัดที่สำคัญต่อการเพิ่มอัตราการประสบความสำเร็จในการขาย
  • มีการสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนพนักงานขายในแต่ละขั้นตอน
  • ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถใช้ตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพการขายของทีม ระบุปัญหา และแก้ไขร่วมกับทีมงานได้อย่างรวดเร็วและใกล้ชิด 

[ผลสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล] 

  • ผู้จัดการฝ่ายขายได้พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และสามารถนำหลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ไปใช้ร่วมกับทีมได้

จุดสำคัญของกรณีศึกษา

การนำกลยุทธ์ระดับโลกมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการขาย ขณะเดียวกันยังสามารถลดการพึ่งพาความสามารถเฉพาะบุคคลได้