CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

กรณีศึกษา: บุกธุรกิจการเกษตร หาโอกาสให้กับเกษตรกรไทย

อุตสาหากรรม

พลังงาน

ปัญหา

บริษัทต้องการที่จะสร้างธุรกิจใหม่ซึ่งจะเข้ามาเป็นหนึ่งในรายได้หลักของบริษัทในอนาคต เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มอัตราในการเติบโตของบริษัท ทางผู้บริหารมีแนวทางในการทำธุรกิจใหม่อยู่แล้วว่าต้องการจะสร้างธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมการเกษตร อย่างไรก็ตามเพื่อจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงมองหาที่ปรึกษาเพื่อเข้ามาเสริมให้การสร้างธุรกิจใหม่เกิดขึ้นจริงได้เร็วมากขึ้น

ผลลัพธ์

บริษัทได้รับ 3 แผนธุรกิจ ที่ผ่านการยืนยันด้วย Proof of concept (PoC) กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว มากไปกว่านั้นภายใน 3 เดือนบริษัทยังสามารถสร้าง 17 แนวคิดใหม่ เพื่อเตรียมต่อยอดในอนาคต

บริบท

ถึงแม้บริษัทนี้ยังมีการเติบโตได้ดี บริษัทต้องการที่จะสร้างธุรกิจใหม่ซึ่งจะเข้ามาเป็นหนึ่งในรายได้หลักของบริษัทในอนาคต เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มอัตราในการเติบโตของบริษัท ทางผู้บริหารมีแนวทางในการทำธุรกิจใหม่อยู่แล้วว่าต้องการจะสร้างธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมการเกษตร อย่างไรก็ตามเพื่อจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงมองหาที่ปรึกษาเพื่อเข้ามาเสริมให้การสร้างธุรกิจใหม่เกิดขึ้นจริงได้เร็วมากขึ้น 

โดยสาเหตุที่บริษัทเลือก ลิบ คอนซัลติ้งเข้ามาช่วยได้แก่ 

  1. ลิบ คอนซัลติ้ง เป็นทีมคนไทยที่เข้าใจบริบทของธุรกิจไทยในขณะเดียวกันก็มีประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ 

  2. ลิบ คอนซัลติ้ง มีฐานข้อมูล และเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ ทำให้สามารถที่จะนำตัวอย่างและความรู้จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจไทยได้อย่างเหมาะสม

ลิบ คอนซัลติ้งได้เข้าไปช่วยเหลือบริษัทนี้ในหลากหลายขั้นตอนของการสร้างธุรกิจใหม่ ได้แก่ การสร้างไอเดีย การประเมินและจัดลำดับความสำคัญไอเดียธุรกิจ การสร้างโมเดลธุรกิจ และการยืนยันด้วย Proof of concept (PoC) โดยขั้นตอนสำคัญในโครงการมีอยู่สองขั้นตอนได้แก่

  1. ในการสร้างไอเดียธุรกิจใหม่ (Ideation) ลิบ คอนซัลติ้งได้นำวิธีการสร้างไอเดียธุรกิจใหม่แบบ Idea tournament ซึ่งเป็นวิธีการจาก silicon valley ในสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้ในโครงการนี้ เพื่อให้การระดมสมองสร้างไอเดียธุรกิจใหม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อควบคุมให้ไอเดียธุรกิจที่จะถูกระดมสมองขึ้นมาเป็นไปอย่างถูกทิศทาง ลิบ คอนซัลติ้งได้วิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลใน 3 มุมมองด้วยกันดังนี้

          1.1) วิเคราะห์สินทรัพย์และจุดแข็ง ที่บริษัทมีและสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจใหม่ได้
          1.2) วิเคราะห์ mega trend และ trend ในอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อทำการวางแผนเพื่ออนาคต  ที่จะเป็นพิมพ์เขียวของทั้งห่วงโซ่อุปทาน เกษตรไทยว่าสามารถเป็นไปในทิศทางใดได้บ้าง
          1.3) วิเคราะห์ตัวอย่างธุรกิจสตาร์ทอัพ ในอุตสาหกรรมเกษตรทั้งในไทยและต่างประเทศ

  1.  ในขั้นตอนการยืนยันโมเดลธุรกิจใหม่ด้วย Proof of concept (PoC) กับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก (key stakeholders) และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั้น ลิบ คอนซัลติ้งได้ดำเนินการทดลองการขายกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเช่น เกษตรกรและผู้บริโภค เพื่อยืนยันว่าสินค้าหรือบริการที่วางแผนมาเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้จริง ทำให้สามารถมั่นใจในตัวธุรกิจได้มากขึ้นก่อนเริ่มลงทุนจริง

สุดท้ายหลังจากจบโครงการ บริษัทได้รับ 3 แผนธุรกิจ  ที่ได้รับการยืนยันด้วย PoC กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว มากไปกว่านั้นภายใน 3 เดือนบริษัทยังสามารถสร้าง 17 แนวคิดใหม่ เพื่อเตรียมต่อยอดในอนาคต