CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

การเพิ่มรายได้ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทของคุณมีการตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล(DX) เพื่อเพิ่มรายบ้างรึไม่?

ผลประโยชน์ 4 อย่างที่คุณจะได้จากการเพิ่มรายได้ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

1. เพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการขาย

ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้หรืออัลกอริทึมที่ลำ้สมัย โซลูชันของเราจึงช่วยปรับแต่งกลยุทธ์การขายของคุณเพื่อที่จะสามารถการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำและสร้างการมีส่วนร่วมแบบส่วนบุคคลกับลูกค้าเป้าหมาย ส่งผลให้เพิ่มอัตราการรับรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า

ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลอันล้ำสมัย โซลูชันของเราจะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ความต้องการ และแนวโน้มของตลาดอย่างลึกซึ้ง ซึ่งช่วยให้บริษัทของคุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างครอบคลุม ส่งผลให้พัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ตรงใจและสามารถสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

3. กลยุทธ์ทางการตลาดที่ยืดหยุ่น

ผ่านการควบคุมระบบความสามารถในการเรียนรู้ โซลูชันของเราสามารถวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ของคุณจะสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเทรนด์ของอุตสาหกรรมอยู่อยู่เสมอ

4. ยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

การนำโรงงานอัจฉริยะมาปรับใช้ เนื่องจากข้อได้เปรียบจากความคล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสามารถช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้ทันท่วงที

อุปสรรคที่ขัดขวางการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลในบริษัทส่วนใหญ่

4 อุปสรรคหลักที่ทำให้บริษัทหลายแห่งไม่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงไปสู่โรงงานอัจฉริยะ

1. ผู้บริหารขาดแนวทางการบริหารที่ชัดเจน

หากแนวทางการบริหารจากฝ่ายบริหารระดับสูงชัดเจนไม่มีความชัดเจน แต่ละแผนกในบริษัทมักจะหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ส่งผลให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพขาดความเข้าใจที่ตรงกัน และสร้างผลลัพธ์ที่จำกัด ดังนั้น บริษัทจึงสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากความรู้ ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า

2. ผลลัพธ์และการลงทุนที่คลุมเครือ

อุปสรรคนี้เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่คลุมเครือ ซึ่งเกิดขึ้นจากการประเมินผลลัพธ์ที่คาดหวังที่ไม่แม่นยำ สิ่งนี้ทำให้ผู้ตัดสินใจขาดข้อมูลที่จำเป็น ในทางกลับกัน อาจเกิดมาจากละเลยปัจจัยสำคัญหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าบำรุงรักษา ซึ่งนำไปสู่การล้มเลิกโครงการและสูญเสียเงินลงทุนไปโดยเปล่าประโยชน์

3. การให้ความสำคัญผิดจุด

เมื่อการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ถูกขับเคลื่อนโดยเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่าความต้องการทางธุรกิจ โดยบริษัทยอมเสี่ยงที่จะลงทุนในโซลูชั่นที่ไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเงิน ส่งผลให้เกิดการลงทุนสูงโดยไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ต้องการ

4. ขาดคนรับผิดชอบที่เหมาะสม

หากปราศจากผู้รับผิดชอบหลัก (PIC) ที่ชัดเจน และกลไกการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ แผนกต่างๆอาจทำงานโดยอิสระ ส่งผลให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน และขาดการประสานงาน สิ่งนี้อาจนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ความล่าช้า และไม่สามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของสำหรับการแปลงสู่รูปแบบโรงงานอัจฉริยะได้

Would you like to discuss your challenges with us?

ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล

สี่ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนบริษัทฝ่าความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล เน้นย้ำถึงความสำคัญของกลยุทธ์ การตั้งเป้าหมายที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง เพื่อสร้างขีดความสามารถสำหรับการแข่งขันในระยะยาว

1. ปรับเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ

ให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจเป็นอย่างมาก เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล(DX)จะสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมอย่างราบรื่น การจัดแนวทางนี้สามารถรับประกันว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะส่งผลกระทบทางการเงินโดยตรง ป้องกันการนำเทคโนโลยีมาใช้โดยไม่มีจุดประสงค์ และมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมแทน

2. ดำเนินแผนธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูง

ออกแบบกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล(DX)ที่ครอบคลุมและมีวิสัยทัศน์ชัดเจน จากนั้นกำหนดโมเดลธุรกิจที่บริษัทของคุณมุ่งหวังที่จะบรรลุ ด้วยการดำเนินการนี้บริษัทจะสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยประสบการณ์ที่เรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและอุปสรรคในช่วงแรก ส่งผลให้มีประสิทธิภาพพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง

3. กำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ที่ชัดเจน เพื่อความเชี่ยวชาญด้านการขาย

สร้างแผนกลยุทธ์หลักสำหรับ Sales DX ผ่านตัวชี้วัดผลลัพธ์หลัก (KPIs) สิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการได้รับแนวทางที่ชัดเจนจากผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ศึกษาแนวทางปฏิบัติจากบริษัทคู่แข่ง วิเคราะห์ผลการขายที่ผ่านมาอย่างละเอียด และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากสมาชิกในทีม โดยการกำหนดตัวชี้วัดเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล(DX)ไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

4. ก่อตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อการแปลงภายในองค์กร

การจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อการแปลงภายในองค์กรที่รับผิดชอบการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล(DX)โดยเฉพาะจะสามารถช่วยให้เกิดความต่อเนื่องในระยะยาวและป้องกันการหยุดชะงักจากความขัดแย้งของลำดับความสำคัญ โดยบุคลากรเหล่านี้จะประกอบไปด้วยบุคคลที่มีทักษะหลากหลาย ครอบคลุมความเชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ เทคโนโลยี การดำเนินงานขาย และการจัดการโครงการ

Would you like to hear more about successful Revenue Optimization Solution cases?