CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

ภาคการผลิต

ภาคการผลิต

ภาคการผลิตถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยโดยมีสัดส่วนมากถึง 25% ของ GDP ประเทศไทย

ในอนาคตที่กำลังจะมาถึง, ภาคการผลิตกำลังเผชิญกับหลายความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน, การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล, การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน (เช่น ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน), ความคาดหวังที่สูงขึ้นของผู้บริโภคในเรื่องความสะดวกสบาย, และแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป (เช่น เทรนด์การแชร์รถร่วมกัน, เทรนด์การใส่ใจสุขภาพ เป็นต้น)

ตามการแข่งขันในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น เราจึงเสนอโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


ที่ลิบ คอนซัลติ้ง เรามีเป้าหมายที่จะนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาคการผลิตของประเทศไทย เช่น การพัฒนาแผนแม่บทเพื่อมุ่งสู่โรงงานอัจฉริยะ (smart factory) การพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ พัฒนาระบบการขาย และการตลาด และการควบคุมต้นทุน อีกทั้งเรายังให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผ่านการสร้างและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล โดยเราจะมุ่งเน้นสนับสนุนการดำเนินการของคุณเพื่อไปสู่ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

บริการ

การขายและการตลาด

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับสภาวะตลาดซบเซา แต่ละบริษัทกำลังแข่งขันบนขนาดของตลาดที่มีจำกัด ดังนั้นการทำการตลาดเพื่อหาลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญมาก

เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาด เราช่วยวิเคราะห์และให้คำปรึกษาในการหาลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม กระตุ้นความต้องการใหม่ หรือแย่งส่วนแบ่งการตลาดในพื้นที่เดิม เราพร้อมจะแนะนำวิธีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ลดต้นทุน

ด้วยการแข่งขันด้านธุรกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งจากคู่แข่งภายในประเทศและต่างประเทศ การควบคุมต้นทุนเพื่อรักษากำไรโดยไม่กระทบต่อคุณภาพของสินค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ที่ลิบ คอนซัลติ้ง เรามีความเชี่ยวชาญด้านโครงการลดต้นทุนในโรงงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าและรายได้ของบริษัท

โดยเราสามารถค้นหาต้นทุนที่ไม่จำเป็นผ่านหลักการ เช่น Lean manufacturing และ Lean organization เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มกำไร และสร้างความยั่งยืนขององค์กร

กลยุทธ์การเติบโต

การเพิ่มมูลค่าของธุรกิจให้สูงขึ้นถือเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เช่นนักลงทุนให้ความสำคัญ สิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญคือการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจภายในทั้งหมด เพื่อรองรับการเติบโต เพื่อเป้าหมายในการขยายธุรกิจและ เพิ่มกำไร

กลยุทธ์การเติบโต (Growth strategy) ของลิบ คอนซัลติ้ง ไม่เพียงมุ่งหวังที่จะเพิ่มกำไรโดยการลดต้นทุนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังได้นำจุดแข็งขององค์กรมาใช้เพื่อต่อยอดในการขยายตลาดและเพิ่มยอดขาย โดยเราจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่คุณสามารถไว้ใจและเชื่อถือได้สำหรับการวางแผนและดำเนินการวางแผนกลยุทธ์การเติบโตเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้