CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

ตำแหน่งงาน

นักวิเคราะห์ธุรกิจ - สำหรับเด็กจบใหม่/ไม่มีประสบการณ์

รายละเอียดงาน

การให้คำปรึกษาในโปรเจคต่างๆ

 • สามารถรับผิดชอบและบริหารจัดการโปรเจคต่างๆ
 • จัดการตัวชี้วัดหลักของโปรเจค(KPIs)และสร้างรายงาน/แดชบอร์ดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
 • เข้าร่วมขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สัมภาษณ์ลูกค้า และมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะภายในทีม
 • ให้การสนับสนุนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสาร

 • ส่งมอบผลงานให้ลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม
 • สร้างความเชื่อใจต่อลูกค้าผ่านการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เข้าใจปัญหาและความกังวล ออกแบบแผนการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม และได้รับการยอมรับจากลูกค้า

การตลาดและการขาย

 • สนับสนุนการจัดสัมมนาและบรรยายในโรงเรียนธุรกิจเพื่อเสริมสร้างแบรนด์ ขยายโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มเครือข่ายลูกค้า
 • ทำการค้นคว้าและทำการวิจัยทางการตลาดพร้อมทั้งวิเคราะห์เทรนด์ของอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
 • ช่วยเหลือในการออกแบบสื่อการตลาดและการนำเสนอ
 • ช่วยเหลือในการวางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด

องค์กร

 • ลงมือและช่วยเหลือโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

คุณสมบัติหลักและเงื่อนไข

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ต้องการคนที่มีประสบการณ์ในสายงานที่ปรึกษาหรือมีพื้นหลังในด้านการบริหารจัดการ
 • เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วทั้งการพูดและการเขียน
 • เชี่ยวชาญภาษาไทยในระดับเจ้าของภาษา
 • เชี่ยวชาญการใช้งาน Microsoft Office โดยเฉพาะExcel และ PowerPoint สำหรับการนำเสนอ

ทักษะที่จำเป็น

 1. ทักษะการแก้ปัญหา: ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการปัญหาที่ซับซ้อน
 2. ทักษะการสื่อสารและความเข้าใจที่ยอดเยี่ยม: มั่นใจในการสื่อสารกับบุคคลที่มีระดับความอาวุโสกว่าและมีทักษะการวิเคราะห์ที่ดี
 3. ทำงานเป็นระบบ: สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดการกับงานหลายอย่างพร้อมกันได้โดยที่ไม่กระทบกับการส่งมอบงานตามกำหนดเวลาแม้จะเผชิญแรงกดดัน

ทัศนคติในการเรียนรู้

 1. ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและชอบที่จะริเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลง
 2. มีความรับผิดชอบ สามารถส่งมอบงานคุณภาพและตรงต่อเวลาเสมอ
 3. มีความสนใจและอยากที่จะผลักดันธุรกิจไทยให้เติบโต
 4. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ
 5. สามารถที่จะปรับตัวและทำงานได้ด้วยตนเองในสถานการณ์ที่คลุมเครือและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างมีประสิทธิภาพ

ชีวิตการทำงานที่ ลิบ คอนซัลติ้ง

การเรียนรู้และพัฒนา

 • พัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนากลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนการ และการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดึงศักยภาพและทักษะสำหรับการเป็นนักธุรกิจเพื่อเป็นพื้นฐานสู่การเป็นผู้นำในอนาคต
 • ส่งเสริมการเติบโตในสายงานผ่านระบบการฝึกอบรมและการประเมินจากเพื่อนร่วมงาน
 • โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานสำหรับพนักงานที่มีผลงานที่โดดเด่น
 • โอกาสร่วมทำงานโดยตรงกับที่ปรึกษาชั้นนำ
 • สัมผัสประสบการณ์จริงในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งเสริมสร้างมุมมองรอบด้านทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

บรรยากาศการทำงานและกิจกรรมต่างๆ

 • สนับสนุนการคิดนอกกรอบและส่งเสริมความคิดที่สร้างสรรค์
 • ร่วมกิจกรรมทีมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในที่ทำงาน 
 • เข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์ประจำปีของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น
 • เปิดรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายผ่านอุตสาหกรรมต่างๆ
 • สัมผัสประสบการณ์การทำงานแบบผสมผสานที่ครอบคลุมทั้งแบบออนไลน์และการทำงานในออฟฟิศ

ร่วมงานกับเรา