CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

การพัฒนาองค์กรการขาย

ประโยชน์

ยกระดับประสิทธิภาพการขายของธุรกิจคุณด้วยระบบการจัดการการขายและการพัฒนาองค์กรการขาย ที่มีข้อได้เปรียบดังต่อไปนี้:

1. ความเข้าใจในการจัดองค์กรการขาย 
เรานำเสนอแนวทางแบบครบวงจรที่ผสมผสานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเข้ากับกลยุทธ์อันชาญฉลาด เพื่อประเมิน เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับผลงานการขายภายในองค์กรของคุณ

2. ยกระดับประสิทธิภาพการขาย
การสนับสนุนทีมขายด้วยเครื่องมือและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ระบบสนับสนุนและการพัฒนาองค์กรของเราจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการขายของคุณ ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการขายและรายได้

3. การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์ 
การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจากบริการของเราช่วยให้คุณสามารถระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุง ทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างแม่นยำและเพิ่มขีดจำกัดต่อยอดขาย

4. เพิ่มศักยภาพในขยายตัว 
มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การขายของคุณจะเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ เราออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาที่รองรับการขยายตัวธุรกิจ คงประสิทธิภาพและประสิทธิผลไว้ ตลอดเส้นทางการเติบโตของธุรกิจคุณ

อุปสรรคต่อความสำเร็จ

1. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ระบบและกระบวนการใหม่ ๆ มักเผชิญกับแรงต่อต้านภายในองค์กร กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเอาชนะความไม่ยินยอมและสร้างการยอมรับ

2. ความท้าทายในการรวมข้อมูล

การรวมแหล่งข้อมูลที่หลากหลายนั้นมีความซับซ้อน ดังนั้นการเอาชนะอุปสรรคด้านข้อมูลและการทำให้มั่นใจว่าการรวมข้อมูลทั่วทั้งองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การดำเนินงานการขายประสบความสำเร็จ

3. ขาดการฝึกอบรมและมาตรการสนับสนุน

ความสำเร็จในการใช้งานระบบนั้นขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้ใช้ การฝึกอบรมและการสนับสนุนที่ไม่เพียงพออาจนำไปสู่การใช้ระบบได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ความเข้ากันได้ทางเทคโนโลยี

ความเข้ากันได้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นสิ่งสำคัญ การแก้ปัญหาเรื่องความเข้ากันได้และสร้างระบบเทคโนโลยีที่เป็นหนึ่งเดียวจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของระบบการจัดการการขาย

ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ

1.โปรแกรมฝึกอบรมเต็มรูปแบบ
ลงทุนในโปรแกรมการฝึกอบรมที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ทุกคน เพื่อเสริมสร้างทีมของคุณด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้ระบบการจัดการการขายพร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มที่

2. การจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบร่วมมือกัน 
ร่วมมือและยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยการนำกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพมาใช้และสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมใจและยอมรับระบบใหม่ๆ

3. การตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างสม่ำเสมอ จัดตั้งระบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุง   พร้อมสนับสนุนระบบการจัดการการขายและการพัฒนาองค์กรให้เติบโตในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจของคุณ

4. ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ดำเนินการตามมาตรการที่รัดกุมเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบการจัดการการขายของคุณสอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานของอุตสาหกรรม

กรณีศึกษา: การเปลี่ยนแปลงจาก "การขายสินค้า" สู่ "การขายโซลูชั่น"

อุตสาหกรรม

ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์รายใหญ่ที่มีส่วนแบ่งในตลาดกว่า 50%

ปัญหา

บริษัทเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติเมื่อพวกเขาถูกบริษัทคู่แข่งแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด

ผลลัพธ์

วิธีการขายแบบใหม่ได้นำไปสู่การเพิ่มรายได้ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ด้วยยอดขายที่เติบโตถึง 10% ภายในปีแรก นอกจากนี้บริษัทยังสามารถรับมือกับการแข่งขันจากคู่แข่งได้อย่างดี โดยบริษัทได้ริเริ่มโครงการ “การเปลี่ยนแปลงองค์กรการขาย” ร่วมกับ ลิบ คอนซัลติ้ง โดยมุ่งมั่นที่จะสื่อถึงวิสัยทัศน์อย่าง “การสนับสนุนการจัดการด้านสุขภาพ” โดยปรับเปลี่ยนวิธีการขายจาก “ปริมาณลูกค้า × ปริมาณการเยี่ยม” เป็น “ขั้นการตัดสินใจ × คุณภาพของข้อเสนอ” วิธีการนี้ได้รับการพัฒนาและทดลองใช้งานร่วมกับกลุ่มพนักงานขายกลุ่มตัวอย่าง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นและได้รับความสนใจภายในองค์กรเป็นอย่างมาก

บริบท

✧ ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ชั้นนำที่ครอบครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50%
ความสำเร็จของเราส่วนหนึ่งมาจากการติดต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามด้วยภัยคุกคามจากคู่แข่งที่มีบทบาทในการเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด เราจึงตัดสินใจขอคำปรึกษจากลิบ คอนซัลติ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

✧ วิธีการของ ลิบ คอนซัลติ้ง เริ่มต้นด้วยการปรับกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า โดยหันเหจากลยุทธ์เดิมที่เน้นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาด ทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้น พวกเขามีส่วนร่วมในการลงพื้นที่จริงพร้อมกับตัวแทนขายของเรา เพื่อให้ความช่วยเหลือและรับรองว่าทีมขายจะเข้าใจหลักการขายที่แท้จริง

✧ ลิบ คอนซัลติ้ง เริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับฝ่ายบริหารโดยเน้นยำ้ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการบริหาร ต่อด้วยการศึกษาตลาดและวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลัก (KPIs) ที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารต่อลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ ลิบ คอนซัลติ้ง ได้จัดเวิร์คช็อปเพื่อให้พนักงานขายเข้าใจหลักการทางจิตวิทยาของการขายพร้อมกับการติดตามเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบจัดการพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ และสร้างคู่มือการขายที่เป็นมาตรฐาน

✧ ผลลัพธ์ที่ได้คือมียอดขายที่เติบโตถึง 10% ภายในปีแรกของการนำแผนเปลี่ยนแปลงจากลิบ คอนซัลติ้งมาใช้ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนเองจากคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการขายที่มีโครงสร้างรัดกุม ผนวกกับการฝึกอบรมพนักงานขายที่ได้รับการปรับปรุงส่งผลให้ประสิทธิภาพการขายดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง