CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

การพัฒนาธุรกิจไปยังต่างประเทศ

ที่มา / วัตถุประสงค์

เพราะบริษัทเจออุปสรรคในการขยายตลาดอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะผลักดันการเติบโตของบริษัท ทั้งนี้จากผลสำรวจตลาด เกาหลีใต้จึงถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการคือ

การผสมผสานความต้องการของคนท้องถิ่นเข้ากับจุดแข็งของบริษัทเป็นหัวใจสำคัญในการจัดทำแผนธุรกิจที่หลากหลาย นอกจากนี้เนื่องจากมีการจัดลำดับแผนงานตามความสำคัญและติดตามความคืบหน้าอย่างสมำ่เสมอแผนธุรกิจเหล่านี้จึงประสบความสำเร็จ

กระบวนการสร้างผลลัพธ์

ผลลัพธ์

[ระบบและวิธีการ]

กระบวนการสร้างธุรกิจใหม่ของกรณีศึกษานี้ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการหลัก ดังนี้

  • วางแผนและติดตามผลอย่างรอบคอบ : เริ่มต้นด้วยการวางแผนแบบ PDCA (Plan-Do-Check-Act) สำหรับทุกแผนงาน จากนั้นออกแบบเครื่องมือติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจหลากหลายรูปแบบ
  • การคัดสรรแผนธุรกิจที่ใช่ : คัดสรรแผนธุรกิจต่างๆจนเหลือเพียง 3 ตัวเลือก ได้แก่ ธุรกิจตกแต่งภายในสำหรับร้านอาหาร ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพัฒนาบ้านเดี่ยว
  • เริ่มต้นธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ : บริษัทตัดสินใจเลือกทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยมีการพัฒนาระบบจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและจ้างบุคลากรที่เหมาะสม

[ผลสำเร็จด้านระบบ]

  • สามารถออกแบบแผนธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งทีมขายและจัดจ้างบุคลากรที่จำเป็น
    โครงสร้างการขายถูกริเริ่มขึ้นพร้อมทั้งมีการจัดจ้างบุคลากร
  • มีแหล่งรายได้เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการจัดการนอกเหนือจากธุรกิจหลัก

[ผลสำเร็จทางการเงิน]

  • เพียง 10 เดือนหลังจากเริ่มต้นธุรกิจ บริษัทก็สามารถสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน

จุดสำคัญของกรณีศึกษา

จากการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ภายใต้แนวคิดที่ว่า “การผสมผสานความต้องการของคนท้องถิ่นเข้ากับจุดแข็งของบริษัทญี่ปุ่นเป็นหัวใจสำคัญ” ทำให้เกิดเป็นระบบการบริหารธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรได้ในระยะสั้นส่งผลให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง