CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

ที่มา / วัตถุประสงค์

บริษัทนี้เป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดมานานกว่าศตวรรษ เชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิตทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยมีการทำธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและจีน

วัตถุประสงค์ของโครงการคือ

  • บริษัทกำลังเผชิญกับอุปสรรคด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอในการบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลกและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ เนื่องจากพนักงานคุ้นเคยกับระบบบริหารแบบดั้งเดิมที่ประธานบริษัทตัดสินใจทั้งหมด แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบที่มีส่วนร่วมมากขึ้น แต่พนักงานยังคงไม่กล้าตัดสินใจ ส่งผลให้การประชุมไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริษัทยังขาดความสามารถในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ จึงจำเป็นต้องสรรหาบุคลากรจากบริษัทอื่นเข้ามาช่วย
  • ผลสุดท้าย คือ ระบบการจัดการบุคลากรภายในบริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถส่งเสริมและตอบแทนพนักงานอย่างเหมาะสม ขาดการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรซึ่งส่งผลให้พนักงานไม่มีแรงจูงใจและไม่กระตือรือร้นที่จะท้าทายความสามารถของตัวเอง

กระบวนการสร้างผลลัพธ์

ผลลัพธ์ 

[ระบบและวิธีการ] 

ความสำเร็จของระบบขึ้นอยู่กับความสอดคล้องระหว่าง 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ สภาพแวดล้อม กลยุทธ์ องค์กร และบุคคล ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นผ่าน 3 แนวทาง ดังนี้

  • แนวทางจากบนลงล่าง : ลิบ คอนซัลติ้งช่วยกำหนดเป้าหมายและภาพลักษณ์ที่องค์กรต้องการในอนาคต จากนั้นจึงสนับสนุนการพัฒนาแผนธุรกิจ 10 ปีที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
  • แนวทางจากล่างขึ้นบน : ทำการค้นหาปัญหาในปัจจุบัน สำรวจและสัมภาษณ์พนักงานอย่างเป็นกลางแล้วจึงระบุข้อขัดแย้งทั้งหมดและประเมินความสำคัญของแต่ละหัวข้ออย่างตรงไปตรงมา หลังจากนั้นจึงนำผลลัพธ์มาเสนอเพื่อพัฒนาระบบการจัดการบุคคลแบบใหม่
  • การประเมินระบบรอบข้าง : ทำตรวจสอบว่าระบบใหม่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหาและการพัฒนาพนักงาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแต่ละส่วนและสัมภาษณ์พนักงานเพื่อประเมินผลลัพธ์

[ผลสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล] 

  • หลังจากที่ลิบ คอนซัลติ้ง นำเสนอระบบการจัดการบุคลากรแบบใหม่ พนักงานต่างมุ่งมั่นรับมือกับความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มโครงการใหม่หรือการทำงานต่างประเทศ ด้วยแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นจากระบบใหม่ที่สามารถรับรู้การปฏิบัติงานของพนักงานและตอบแทนอย่างเหมาะสม 
  • ด้วยสาเหตุนี้ กระบวนการประชุมและตัดสินใจจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทุกคนเข้าใจเป้าหมาย วิธีการ และนโยบายของบริษัทอย่างชัดเจน เนื่องจากพวกเขามีส่วนร่วมและรับรู้แผนธุรกิจระยะยาว 10 ปีของบริษัท