CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

ทายาทเอาชนะความไม่เชื่อใจ

ที่มา / วัตถุประสงค์

บัณฑิต MBA และทายาทรุ่นที่สองจากธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญกับการต่อต้านจากการเสนอแผนเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้จัดการฝ่ายขายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและทำงานกับบริษัทมาตั้งแต่ช่วงการก่อตั้งที่คัดค้านกลยุทธ์การขาย จากมุมมองที่เห็นว่า สิ่งที่เสนอมานั้นเป็นเพียงทฤษฎีที่ไม่เหมาะสมในการนำไปใช้จริง

กระบวนการสร้างผลลัพธ์

ผลลัพธ์ 

สามารถนำกลยุทธ์การขายที่เสนอและผ่านการทดสอบโดยทีมทดลอง ไปประยุกต์ใช้ทั่วประเทศ

[ผลสำเร็จด้านระบบและวิธีการ] 

  • ที่ลิบ คอนซัลติ้ง เราสนับสนุนประธานใหม่ด้วยวิธีการที่เหมาะสมในการลดแรงต้านจากพนักงาน โดยใช้เทคนิคการจัดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเน้นไปที่การระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญและเชิญชวนให้พวกเขามีส่วนร่วมในโครงการนั้นๆ
  • เราทำการวิเคราะห์กระบวนการปัจจุบัน (as-is) และเป้าหมาย (to-be) ตามความคาดหวังของประธาน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากบริษัทชั้นนำต่างๆในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ผลลัพธ์ที่ได้คือ หลักการปฏิบัติที่ดีซึ่งได้รับการรับรองและตรวจสอบโดย Change Agents โดยลิบ คอนซัลติ้ง ดูแลในขั้นตอนการทดลอง ประเมิน PDCAs (Plan-Do-Check-Act) และให้คำแนะนำเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ควบคู่ไปกับการจัดการแผนการขายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำไปใช้ทั่วทั้งประเทศ

[ผลสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล] 

  • มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในด้านมุมมองของประธานและทีม ผู้จัดการฝ่ายขายระดับสูงเริ่มเข้าใจถึงประโยชน์และยอมรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ลิบ คอนซัลติ้งได้จัดการอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและยอมรับเป้าหมายของบริษัท ส่งผลให้ประธานได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากพนักงานภายใน โครงการใหม่ไม่ได้เป็นเพียงคำสั่งจากบนลงล่างแต่กลายเป็นการสนับสนุนจากพนักงานทั้งองค์กรซึ่งนำไปสู่การนำกลยุทธ์การขายใหม่ไปใช้ในทุกสาขา