สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่อย่างไรให้ชนะในตลาดที่เปลี่ยนไป

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจจาก Covid-19 อีกทั้งบางอุตสาหกรรมถูก Disrupt ด้วย Technology ทำให้ธุรกิจเดิมแข่งขันได้ยากยิ่งขึ้นเนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นผู้ประกอบการหลายท่านจึงกำลังมองหาโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่เพื่อปรับตัวกับสภาพแวดล้อมตลาดที่เปลี่ยนไป

แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าธุรกิจใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาจะ ประสบความสำเร็จ และสามารถแข่งขันได้ในโลกธุรกิจ ที่ท้าทายมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

LiB มี 3 หลักการที่ใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่กับหลากหลายบริษัททั่วโลกมาแนะนำ ซี่งจะช่วยให้การสร้างธุรกิจใหม่ของคุณสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Future Scenario

ในอนาคตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน จะสร้างธุรกิจอย่างไรให้เหมาะสม

Mission Vision Value

ทำอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันองค์กรไปด้วยกัน

VRIO

จุดแข็งขององค์กรของคุณชนะคู่แข่งในตลาดหรือไม่

Success Cases

ทำไมเราทำคอนเทนต์ออกในสื่อออนไลน์ตั้งมากมายแต่คนไม่สนใจ
ในขณะที่บางบริษัทออกคอนเทนต์นิดเดียว
กลับได้ความสนใจมากมาย บริษัทเหล่านั้นทำได้อย่างไร?

Case 1: Future Scenario

Industry: Agriculture

Issues:  ตลาดสินค้าทางการเกษตรประเภทหนึ่งมีแนวโน้มหดตัว เนื่องจากเกษตรกรหันไปใช้สินค้าทดแทนอื่นที่ราคาถูกกว่า ทำให้บริษัทต้องวางแผนเพื่อฟื้นยอดขายให้กลับมาเติบโตได้ดังเดิม

Main Result: ได้กลยุทธ์และนโยบายในการพลิกฟื้นยอดขาย รวมถึงแผนดำเนินการสร้างธุรกิจใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นและพร้อมดำเนินการ  

สำหรับเคสแรกเป็นเคสของบริษัทผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรรายใหญ่ของประเทศไทย บริษัทมีผลประกอบการที่ดีมาโดยตลอด แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสินค้าทดแทนได้รับความนิยมมากขึ้นทำให้ตลาดมีแนวโน้มหดตัวลง อีกทั้งจำนวนคู่แข่งก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้ตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้นและบริษัทมีกำไรที่ลดลง

 

บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเตรียมพร้อมสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มหดตัวลง ทางลิบจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานเพื่อพลิกฟื้นยอดขายของบริษัทและสร้างธุรกิจใหม่

 

LiB แบ่งโปรเจคเป็นสองส่วน คือ 1.) ในระยะสั้น LiBได้วิเคราะห์ปัญหาและสร้างกลยุทธ์ Sales & Marketing เพื่อให้ธุรกิจปัจจุบันมีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น 2.) ในระยะยาว ลิบได้สร้างแผนกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่ โดยบริษัทส่วนใหญ่นั้นมักมีข้อจำกัดในการสร้างธุรกิจใหม่คือ การขาดข้อมูลหรือภาพทิศทางในอนาคต ทำให้ไอเดียที่ถูกสร้างขึ้นเป็นการพูดคุยด้วยข้อมูลในปัจจุบันเท่านั้น จึงส่งผลให้ยากต่อการตัดสินใจ

 

ดังนั้นสิ่งแรกที่ลิบได้เริ่มทำก่อนที่จะวางกลยุทธ์คือการใช้เครื่องมือ Future scenario planning โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาคการเกษตรทั้งหมดผนวกกับ mega trend แล้วจึงสรุปโอกาสและอุปสรรคในอนาคตที่มีความเป็นไปได้สูงทั้งหมด ผลจากการทำ future scenario planning ช่วยให้ทีมผู้บริหารเห็นทิศทางของธุรกิจในอนาคตได้ชัดเจนขึ้นและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

Case 2: VRIO

Industry: สื่อสิ่งพิมพ์

Issues:  รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากตลาดกำลังหดตัวจากความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อการล้มละลาย

Main Result:  แผนการสร้างธุรกิจใหม่ทั้งสองแผนอยู่ในการทดสอบและดำเนินการรวมถึงบริษัทฯ มีการจัดตั้งแผนกการสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะ

เคสที่สองเป็นเคสของบริษัทหนังสือพิมพ์ชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ทั่วโลกก็ได้ประสบปัญหาเดียวกันคือการ Disruption ของเทคโนโลยีทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปและทำให้การรับข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ถูกแทนที่ด้วยข่าวสารทางช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงที่จะล้มละลาย

 

บริษัทฯ จึงต้องหาโอกาสทางธุรกิจใหม่เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อไปได้ โดยลิบได้เข้ามาช่วยในการสร้างธุรกิจใหม่ของบริษัทนี้โดยแบ่งโปรเจคเป็นสองเฟส คือ 1.)วิเคราะห์และสร้างแผนธุรกิจใหม่ 2.) ดำเนินการทดสอบแผนธุรกิจใหม่ โดยใช้เวลารวมประมาณ 3 เดือน

โดยสิ่งแรกที่สำคัญในการสร้างธุรกิจใหม่คือการวิเคราะห์ว่า Value capsule หรือ ทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและสามารถใช้ในธุรกิจใหม่ได้คืออะไรโดยเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ก็คือ VRIO Analysis ประกอบกับการดู Future scenario ว่าในอนาคตสิ่งที่เป็นปัญหาหรือความต้องการของตลาดมีสิ่งใดบ้าง

 

โดยสิ่งที่จะเป็นสมมติฐานสำหรับธุรกิจใหม่คือ สิ่งที่ Value capsule ของบริษัทสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและได้เปรียบคู่แข่ง ซึ่งแนวคิดนี้สามารถสร้างธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเริ่มคิดจากการหาสิ่งที่เป็นไอเดียที่สร้างสรรค์และยังไม่เคยมีใครคิดมาก่อน

Case 3: Mission Vision Value

Industry:  Manufacturer

Issues:  พนักงานในบริษัทขาดเป้าหมายและแรงบันดาลใจในการทำงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทำงานต่ำกว่ามาตรฐานที่บริษัทตั้งไว้

Main Result:  พนักงานมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กรมากขึ้นและมีการตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาตนเอง อีกทั้งบุคลากรที่มีศักยภาพให้ความสนใจอยากมาร่วมงานกับบริษัทมากขึ้น

เคสสุดท้ายนี้เป็นเคสของบริษัทผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์เรือแห่งหนึ่ง ซึ่งประสบปัญหาภายในองค์กรเนื่องจากพนักงานระดับ operation ขาดความตั้งใจในการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานต่ำกว่ามาตรฐาน ทางบริษัทจึงจัดอบรมพนักงานอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ และถึงแม้จะเปิดรับพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูงแต่ก็ไม่สามารถรักษาบุคคลเหล่านี้ไว้ในบริษัทได้นาน

 

LiB จึงได้เริ่มเข้าไปสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน รวมทั้งสัมภาษณ์ความรู้สึกของพนักงาน จึงพบว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของพนักงาน แต่ปัญหาอยู่ที่พนักงานขาดเป้าหมายในการทำงานและไม่รู้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ทำไปเพื่ออะไร จึงขาดแรงบันดาลใจที่จะทำงานให้ออกมาดีที่สุด

 

จากเดิมโปรเจคที่เป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากร LiB จึงได้เสนอปรับเปลี่ยน Scope ของโปรเจคให้เป็นเรื่องของการสร้าง Mission Vision Value แทน เนื่องจากสาเหตุของปัญหาในบริษัทคือ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทคลุมเครือ ทำให้พนักงานไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และไม่มีความรู้สึกร่วมกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำกว่ามาตรฐาน

 

ผลของการสร้าง Mission Vision Value และสื่อสารให้พนักงานในองค์กรเข้าใจอย่างลึกซึ้ง คือพนักงานมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กรมากขึ้นและมีการตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาตนเอง อีกทั้งบุคลากรที่มีศักยภาพให้ความสนใจอยากมาร่วมงานกับบริษัทมากขึ้น

Contact us +66-2-104-9153

Weekdays 09:30-18:00

Looking for more cases?

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ถ้าอยากรู้ตัวอย่างเคสในธุรกิจของคุณ     

    Please select the reason of contact